Konkurs z Jajem. Wyjedź do Chorwacji!

REGULAMIN KONKURSU  Z JAJEM

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię Radio Katowice Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach (40-953), przy ul. Ligonia 29.
 2. Celem konkursu jest zwiększenie popularności stacji.
 3. Konkurs odbędzie się 15,16,17 i 18 kwietnia 2019 roku.
 4. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem. 
 5. Pracownicy i współpracownicy Radia Katowice S.A., członkowie rodzin tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału
   w konkursie. 
 6. Zwycięzca konkursu będzie poproszony o podanie imienia, nazwiska, adresu miejsca zamieszkania, adresu mailowego.
 7. Słuchacz przystępując do konkursu akceptuje regulamin i zezwala na publiczne ujawnienie imienia oraz miejsca zamieszkania Uczestnika konkursu na antenie i/lub stronach internetowych Radia Katowice S.A. 

§ 2 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs składa się z trzech etapów: eliminacji (I), półfinału (II)  przeprowadzonych w dniach 15,16,17 kwietnia 2019 oraz finału (III), który odbędzie się 18 kwietnia 2019 roku.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy zadzwonić na podany na antenie Radia numer telefonu oraz odpowiedzieć na pytanie eliminacyjne. 
 3. W każdym etapie konkursu słuchacz ma 5 sekund na udzielenie odpowiedzi od zakończenia czytania pytania (upływ czasu sygnalizowany będzie dźwiękiem).
 4. Jeśli w trakcie trwania sygnału słuchacz rozpocznie udzielanie odpowiedzi to zostanie ona zaliczona.
 5. Osoba, która udzieli prawidłowej odpowiedzi na  pytanie eliminacyjne przechodzi do drugiego etapu.  
 6. W drugim etapie udział jednocześnie bierze dwóch słuchaczy, którzy przeszli przez eliminacje. Warunkiem uczestnictwa w nim jest odebranie telefonu od prowadzącego konkurs. 
 7. Prowadzący podejmuje dwie próby połączenia się z uczestnikiem, jeśli słuchacz nie odbierze telefonu, zostaje zdyskwalifikowany.
 8. Etap drugi składa się z dwóch rund - każda polega na odpowiedzi na pytanie  z koszyka „5 punktowego” lub „3 punktowego”. Pytania ukryte są w ponumerowanych jajkach.
 9. Uczestnik konkursu wybiera pytanie wskazując numer jajka.  
 10. W każdym koszyku jest ukryte jedno jajko niespodzianka, które dodaje do poprawnej odpowiedzi 2 punkty.
 11. W przypadku wybrania tego jajka przez uczestnika konkursu, zostaje ono odłożone a słuchacz wybiera jeszcze raz. 
 12. Słuchacz ma dowolność w wyborze koszyka. Po udzielonej poprawnej odpowiedzi na pytanie uczestnik otrzymuje liczbę punktów odpowiadającą nazwie koszyka, z którego wybrał pytanie. 
 13. Do finału przechodzi dwóch słuchaczy, którzy po rozgrywkach półfinałowych mają najwięcej  punktów. 
 14. Jeśli dwóch słuchaczy ma taką samą liczbę punktów zarządza się rundę dodatkową. 
 15. Finał składa się z dwóch rund - każda polega na odpowiedzi na pytanie
   z koszyka „5 punktowego” lub „3 punktowego”. 
 16. Zwycięzcą konkursu jest osoba, która w rundzie finałowej zdobyła najwięcej punktów. 


§ 3
 NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest: Wycieczka dla dwóch osób „Rajskie plaże Chorwacji – Makarska”, w terminie 21-31.05.2019r.Miejsce zakwaterowania: Makarska, Dalmacja Południowa, hotel ***, przejazd klimatyzowanym autokarem, 9 śniadań, 8 obiadokolacji, 8 noclegów (pok. 2os. z łazienką i balkonem), ubezpieczenie NNW, KL, opiekę pilota, taksę klimatyczną. 
 2. Wartość nagrody 3098 złotych. 
 3. Zwycięzca Konkursu, otrzyma również nagrodę finansową przeznaczoną wyłącznie na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w niniejszym konkursie organizowanym i emitowanym przez Radio Katowice. 
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 5. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie14 dni od momentu wygrania.
 6. Za odprowadzenie podatku odpowiedzialny jest Organizator konkursu. 


§ 4 DANE OSOBOWE

W zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajduje Polityka prywatności RODO dostępna na stronie www.radio.katowice.pl/txt,9,rodo.html.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.
 2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. 2016. 471 j.t.). 
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radio.katowice.pl