Radio Katowice
Radio Katowice / Regulamin audycji Organizacji Pożytku Publicznego
Regulamin audycji Organizacji Pożytku Publicznego

Regulamin  przygotowania  i rozpowszechniania w  Radiu Katowice SA audycji informujących nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego.

 §1

Niniejszy Regulamin dotyczy zasad przygotowywania oraz rozpowszechniania audycji prezentujących kampanie społeczne, dostarczonych „Radiu Katowice” SA przez organizacje pożytku publicznego na postawie Rozporządzenia KRRiT z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

§2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 • Ustawa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536, ze zm.);
 • Rozporządzenie – rozporządzenie KRRiT z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (Dz.U. nr 109, poz. 638);
 • Organizacja pożytku publicznego - organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, których status organizacji pożytku publicznego potwierdzony został wpisem do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
 • Nieodpłatna działalność – działalność prowadzona przez organizacje pożytku publicznego, w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4. Ustawy, za którą nie pobierają one wynagrodzenia
 • kampania społeczna – przekaz skierowany do odbiorców niezindywidualizowanych, którego celem jest poinformowanie odbiorców o określonym problemie społecznym i/lub zmiana nastawienia odbiorców w stosunku do istniejącego problemu społecznego – inicjowany przez organizację pożytku publicznego, prowadzony w ramach działalności nieodpłatnej w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4. Ustawy.

§ 3

1. Przekaz dotyczący kampanii społecznej nie może naruszać porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej, zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów. Audycje nie mogą też być sprzeczne z zadaniami publicznej radiofonii określonymi w art. 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2011, nr 43, poz. 226, ze zm.).

W szczególności w przekazach zakazane jest:

 • naruszanie dobrego imienia lub innych dóbr osobistych osób lub instytucji,
 • naruszanie praw autorskich,
 • propagowanie działań sprzecznych z prawem,
 • zamieszczanie treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
 • naruszanie obowiązku szanowania przekonań religijnych odbiorców, a zwłaszcza chrześcijańskiego systemu wartości;
 • nawoływanie do nienawiści lub przemocy na tle wyznaniowym, rasowym czy etnicznym.


2. „Radio Katowice” SA nie przyjmie audycji do rozpowszechniania, jeśli stwierdzi w jej treści naruszenia, o których mowa w pkt.1.

§ 4

1. Audycje prezentujące kampanie społeczne przygotowane i dostarczone do „Radia Katowice” SA przez organizacje pożytku publicznego na podstawie Rozporządzenia rozpowszechniane są na antenie  Radia Katowice SA, w czasie 9 minut w dobowym czasie nadawania, z czego:

 • w godzinach 6:00-9:00 - 3 minuty,
 • w godzinach 9:01-15:00 - 2 minuty,
 • w godzinach 15:01-20:00 - 3 minuty,
 • po godzinie 20:00 - 1 minuta.

 2. Podział czasu rozpowszechniania audycji między organizacje pożytku publicznego prowadzące nieodpłatną działalność następuje co do zasady według kolejności wpływu wniosków o rozpowszechnianie audycji prezentujących kampanie społeczne do „Radia Katowice” SA z zastrzeżeniem, że „Radio Katowice” SA ma prawo w pierwszej kolejności emitować wcześniej nie emitowane kampanie i kampanie dotyczące województwa śląskiego.

3. Rozpowszechnienie audycji następuje na pisemny wniosek organizacji pożytku publicznego, złożony według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Audycja rozpowszechniona przez „Radia Katowice” SA może być ponownie rozpowszechniona wyłącznie w przypadku, gdy „Radio Katowice” SA dysponuje wolnym czasem nadawania w godzinach, o których mowa w § 4 ust.1 ze względu na brak wniosków o rozpowszechnienie innych audycji dotyczących kampanii społecznych prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego.

§ 5

Z zastrzeżeniem postanowień §3 pkt 2 Regulaminu, przyjęcie przez „Radio Katowice” SA audycji dotyczącej kampanii społecznej do rozpowszechnienia następuje w dwóch etapach: na podstawie analizy wniosku, o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu, po spełnieniu warunków wskazanych w §6. Regulaminu, na podstawie analizy dostarczonego do „Radia Katowice” S.A. nagrania audycji, po spełnieniu wymogów, o których mowa w § 7. Regulaminu.

§ 6

1. Wnioski o rozpowszechnienie audycji dotyczących kampanii społecznych składa się w terminie 14 dni przed proponowaną datą ich emisji. Do wniosku należy dołączyć tekst (zapis słowny) audycji, odpis z KRS organizacji, oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Wniosek powinien być podpisany przez osobę umocowaną do jego podpisania zgodnie z odpisem KRS, w przypadku gdy podpisanie wniosku następuje na podstawie pełnomocnictwa, podpis na pełnomocnictwie powinien być potwierdzony notarialnie.

2. Jeden wniosek może obejmować większą ilość audycji w ramach jednej kampanii społecznej.

3. Jeden wniosek nie może dotyczyć okresu emisji dłuższego niż jeden miesiąc. Kontynuacja kampanii w kolejnych miesiącach wymaga złożenia nowych wniosków.

4. O terminie, godzinie i kolejności emisji audycji decyduje „Radio Katowice” SA i może bez uzasadnienia wyznaczyć inny termin emisji niż proponowany przez wnioskodawcę.

 5. W przypadku, gdy dostarczony wniosek nie odpowiada warunkom, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, „Radio Katowice” SA nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wniosku wzywa do usunięcia usterek i dostarczenia poprawionego wniosku. Wezwanie może być przesłane listem poleconym, a także pocztą elektroniczną lub faksem,  o ile Wnioskodawca wyraził na wniosku zgodę na taką formę oraz podał adres poczty elektronicznej i/lub numer faksu.

6. O przyjęciu danego wniosku oraz terminie emisji audycji organizacja pożytku publicznego zawiadamiana jest nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem pierwszej emisji. W zawiadomieniu „Radio Katowice” SA podaje plan emisji.

7. O odmowie przyjęcia wniosku  „Radio Katowice” SA zawiadamia nie później niż 10 dni od jego złożenia. Odmowa rozpowszechnienia audycji wymaga uzasadnienia.

8. Zawiadomienie, o którym mowa w p. 4. i 5. może być przesłane faksem lub pocztą elektroniczną o ile wnioskodawca wyraził taką zgodę oraz podał adres poczty elektronicznej i/lub numer faksu. W przypadku braku takiej zgody zostaje ono przesłane listem poleconym, który zostanie wysłany przez Radio Katowice SA najpóźniej 10 dni przed terminem pierwszej emisji.

§ 7

1. Audycja dotycząca kampanii społecznej powinna być dostarczona do „Radia Katowice” SA na płycie CD lub DVD zabezpieczonej przed zapisem i oznaczonej w sposób trwały nazwą organizacji będącej autorem audycji. Na jednej płycie można złożyć większą ilość audycji, o ile dotyczą jednego wniosku.

2. Długość audycji, o której mowa w ust. 1 nie może przekraczać 60 sekund.

3. Audycja musi spełniać następujące warunki techniczne: Format zapisu : CD Audio lub Wave 16bit/44,1 – 48 kHz lub MPEG1 Layer2 /48 kHZ/256 kb/s lub MPEG1 Layer3/ 44,1 - 48 kHZ/ 128-384 kb/s.

4. Audycję, o której mowa w ust. 1 należy dostarczyć przesyłką poleconą, kurierską lub osobiście na adres: „Radio Katowice” SA 40-953 Katowice, ul. Ligonia. w dwóch egzemplarzach najpóźniej na 48 godzin przed jej emisją. Wraz z dźwiękami należy złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi zał. nr 2 do Regulaminu.

5. W przypadku, gdy dostarczona audycja nie odpowiada warunkom niniejszego Regulaminu, „Radio Katowice” SA wezwie najpóźniej na 16 godzin przed ustalonym czasem emisji audycji, do usunięcia wskazanych usterek i dostarczenia poprawionego materiału.


6. W przypadku niedostarczenia audycji, w trybie i terminach określonych w niniejszym Regulaminie czas przeznaczony na emisję audycji przepada.

§ 8

1.„Radio Katowice” SA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w każdym czasie bez podania przyczyny, po skonsultowaniu zmiany z przedstawicielami wskazanymi przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zmiana Regulaminu nie będzie obejmować wniosków, które wpłyną do Radia przed tą zmianą. W przypadku gdy wniosek będzie wymagał poprawy i zostanie ona dokonana w terminie wskazanym we Regulaminie, to zmieniony wniosek będzie rozpoznawany według postanowień Regulaminu, który obowiązuje w momencie wpływu poprawionego wniosku.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Rozporządzenia, ustawy o radiofonii i telewizji oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Zał. Nr 1 – Wniosek o rozpowszechnienie audycji prezentujących kampanie społeczne OPP

Zał. Nr 2 - Oświadczenie

Pliki do pobrania

WNIOSEK O ROZPOWSZECHNIENIE AUDYCJI PREZENTUJĄCYCH KAMPANIE SPOŁECZNE
OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA