Spotkania Medyczne im. Krystyny Bochenek

thumbnail


Chroby oczu. Spotkania medyczne im. Krystyny Bochenek. ▶

Data: 09-01-2019

thumbnail
fot. Ryszard StotkoProwadzi
Spotkania Medyczne im. Krystyny Bochenek

03-12-2016 Hipokrates 2016