Chroby oczu. Spotkania medyczne im. Krystyny Bochenek.

fot. Ryszard Stotko