Nauka przedsiębiorczości w pociągu

fot. Dorota Stabik

Z Katowic do Warszawy ruszył o świcie pociąg do przedsiębiorczości, a w nim ponad setka młodych przedsiębiorców.

Za­pro­sze­ni zo­sta­li także eks­per­ci, któ­rzy pod­czas po­dró­ży po­dzie­lą się swoim do­świad­cze­niem za­wo­do­wym. Wśród nich jest były wicepremier i minister gospodarki Ja­nusz Ste­in­hoff.


— Uczestnicy nietypowej podróży jadą do Sejmu, gdzie złożą "Manifest młodych przedsiębiorców" — młówi Wiceprzewodniczący Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Przemysław Grzywa.


"Po­ciąg do przed­się­bior­czo­ści" jest wy­da­rze­niem za­po­wia­da­ją­cym IV Eu­ro­pej­ski Kon­gres Ma­łych i Śred­nich Przed­się­biorstw, który za kilka ty­go­dni od­bę­dzie się w Ka­to­wi­cach. Uczest­ni­cy wy­jaz­du w Sali Ko­lum­no­wej w Sej­mie wezmą udział w de­ba­cie pt. "Mło­dzi przed­się­bior­cy bez gra­nic".

Autor: Dorota Stabik


Wiadomości regionalne