Regulamin konkursu NATURALNIE POD NAMIOT

REGULAMIN KONKURSU „NATURALNIE POD NAMIOT” 


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia „Radio Katowice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-953) przy ul. Ligonia 29 (dalej Spółka lub Radio Katowice lub Organizator). 

2. Konkurs realizowany będzie w każdą sobotę począwszy od 4 lipca do 29 sierpnia 2020 o godzinie 10:30. 

3. Fundatorem nagród jest Organizator. 

4. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem. 

5. Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Pracownicy i współpracownicy Spółki, wymienionej w punkcie 1, członkowie rodzin tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w konkursie. 

7. Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z niniejszym regulaminem i zasadami konkursu i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 

§ 2 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSÓW 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji (I) i finału (II) . 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy zadzwonić na podany na antenie Radia numer telefonu oraz rozwiązać zadanie konkursowe tj., odpowiedzieć na pytanie eliminacyjne. 

3. Osoba, która udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie eliminacyjne przechodzi do drugiego etapu. 

4. W drugim etapie zadanie konkursowe polega na udzieleniu przez uczestnika konkursu prawidłowej odpowiedzi na trzy pytania. 

5. W każdym etapie konkursu słuchacz ma 5 sekund na udzielenie odpowiedzi od zakończenia czytania pytania (upływ czasu sygnalizowany będzie dźwiękiem). 

6. Jeśli w trakcie trwania sygnału słuchacz rozpocznie udzielanie odpowiedzi i ta będzie prawidłowa, to zostanie ona zaliczona. 

7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury powołane przez Organizatora. 

8. Jury weźmie pod uwagę inicjatywę, refleks i wiedzę uczestnika konkursu, który odpowiedział prawidłowo na pytania i dodzwonił się na antenę podczas trwania konkursu. 

9. Zwycięzcą konkursu jest osoba, która rozwiązała prawidłowo zadanie konkursowe w I i II etapie. 

§ 3 NAGRODY 

1. Nagrodą za udzielenie 3 prawidłowych odpowiedzi w drugim etapie jest namiot o wartości 540 złotych brutto. 

2. Nagrodą za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pierwsze pytanie w drugim etapie konkursu jest gadżet reklamowy Radia Katowice. 

3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

4. W przypadkach, o których mowa w §7 ust. 3, zwycięzca konkursu będzie poproszony o podanie imienia, nazwiska, adresu miejsca zamieszkania, adresu mailowego, numeru telefonu, numeru identyfikacji podatkowej tj. numeru PESEL, które posłużą do ewidencji rozliczeń publicznoprawnych ciążących na Organizatorze. 

5. Nagroda, o której mowa § 3 pkt 1 będzie do odebrania w siedzibie organizatora konkursu zgodnie z § 1 pkt. 1 

6. Nagroda, o której mowa § 3 pkt 2 zostanie dostarczona przez Organizatora pod wskazany przez Laureata adres na terenie RP. 

§ 4 AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE I OSOBISTE 

1. W przypadku, gdy w wyniku wykonania zadania konkursowego określonego niniejszym regulaminem powstanie dzieło, spełniające kryterium utworu, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (zwanego dalej: Utworem), wówczas przesyłając Utwór Uczestnik Konkursu potwierdza, że zgłoszony przez niego Utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany; jest wynikiem jego osobistej twórczości i przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych do Utworu oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. 

2. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności ich praw osobistych. 

3. W związku z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność prawną w przypadku pojawienia się jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia ewentualnych szkód z tego tytułu w majątku Organizatora uczestnik zobowiązany będzie do ich pełnego pokrycia. 

4. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę (udziela licencji niewyłącznej na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych i bez wynagrodzenia w zakresie autorskich prawa majątkowych i praw pokrewnych) do wykorzystania utworu na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek z technik, niezależnie od standardu, systemu i formatu,
b) wprowadzanie do obrotu, najem dzierżawa, użyczenie elektroniczne, udostępnienie na zamówienie egzemplarzy utworów,
c) wielokrotne nadawanie za pomocą fonii przewodowej albo bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, nadawanie w sieciach kablowych, w Internecie itp.,
d) retransmisja przewodowa lub bezprzewodowa przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity,
e) publiczne odtwarzanie,
f) publiczne wystawianie,
g) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
h) wprowadzenie do pamięci komputera i sporządzenie kopii takich zapisów,
i) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką,
j) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Radia Katowice, jego programów i audycji, publikacji i innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności,
k) wykonanie praw zależnych o ile wymaga tego sposób eksploatacji, w szczególności opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian,
l) udzielanie licencji oraz zgody na sublicencję na polach eksploatacji pkt od a) do k). 

5. W zakresie autorskich praw osobistych Uczestnik upoważnia Radio Katowice do:
a) podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu,
b) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępnienia go anonimowo,
c) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 

§ 5 DANE OSOBOWE 

1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników konkursów wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.), a także zgodnie Polityką prywatności obowiązującymi u Organizatora. 

2. W czasie trwania konkursu, uczestnikowi, który podał swoje dane przysługują takie prawa jak:
prawo dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do sprostowania swoich danych,
prawo do usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia swoich danych,
żądanie zaprzestania przetwarzania. 

Żądanie można wnieść na piśmie na adres siedziby Administratora lub elektronicznie na adres: iod@radio.katowice.pl 

3. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

4. Dane osobowe są udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 

5. Podanie przez uczestnika konkursu danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu jak również do ewentualnego rozpatrzenia reklamacji. 

§ 6 REKLAMACJE 

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów. 

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora, podany w §1 pkt 1 niniejszego regulaminu. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi listownie, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację. 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz.847 ze zm). 

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radio.katowice.pl 

3. W przypadku wygrania w konkursie nagrody, której wartość przekracza kwotę określoną w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwycięzca zobowiązany jest wpłacić Organizatorowi konkursu, jako płatnikowi, zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% nagrody przed jej wydaniem. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.