Stypendia dla najzdolniejszych

W Skoczowie rusza program stypendialny dla najzdolniejszych uczniów.

Corocznie stypendia przyznawane będą maksymalnie 30 uczniom. Maksymalna wysokość stypendium będzie wynosiła 200 zł miesięcznie.

Warunkiem przyznania stypendium uczniowi są bardzo dobre oceny, zwycięstwa w olimpiadach na szczeblu wojewódzkim a także wywiązywanie się z podstawowych obowiązków ucznia, niekaralność i wzorowa postawa w zakresie przestrzegania norm społecznych.  Warunkiem koniecznym uzyskania stypendium jest także posiadanie przez ucznia co oceny z zachowania nie niższej niż bardzo dobry.

Autor: Piotr Pagieła/ds