Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości regionalne
Konkurs na stanowisko prezesa zarządu Spółki Audytorium 17
10.06.2024
08:00:00

Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Audytorium 17 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Audytorium 17 Sp. z o.o. 

 1. może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki: 

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

 2. posiada, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 

 3. posiada, co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. preferowane doświadczenie w branży medialnej, domów mediowych, brokerów reklamy w radiofonii itp. 

 4. spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych,    
  a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;  

 1. nie może być to osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w     biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła     do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,     

 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 

 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki,    

 6. została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Do obowiązków Prezesa Spółki należeć będzie w szczególności: 

 1. prowadzenie spraw Spółki oraz reprezentowanie jej zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w Umowie Spółki,

 2. opracowywanie strategii rozwoju Spółki w tym w szczególności przygotowanie planów finansowych na kolejne lata,

 3. przygotowywania i realizacji odpowiedniej polityki marketingowej i finansowej, 

 4. sprawowania nadzoru nad realizacją wymienionych zadań,    

 5. składania sprawozdań rocznych z wykonywania obowiązków,

Przy wykonywaniu swoich zadań Prezes Zarządu obowiązany jest kierować się dążeniem do maksymalizacji  wielkości sprzedaży usług przez Spółkę i stałego zwiększania pozycji Spółki na rynku.

Oferujemy:    

 1. pracę w Spółce zlokalizowanej w Warszawie,

 2. dużą samodzielność w realizacji celów sprzedażowych,     

 3. współpracę i wsparcie udziałowców i Rady Nadzorczej w realizacji celów sprzedażowych,

 4. atrakcyjny i przejrzysty model wynagradzania (podstawa + premia za osiągnięcie rocznych planów sprzedażowych)

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 1. podpisany własnoręcznie list motywacyjny;

 2. podpisany własnoręcznie życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numeru telefonu);

W toku rozmów kwalifikacyjnych Komisja Konkursowa oceniać będzie w szczególności:

 1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o branży, w którym działa Spółka,

 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

 3. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu, 

 4. znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki,

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do skontaktowana się tylko z wybranymi kandydatami. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z wycofaniem swojej kandydatury.

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną, na wskazane w zgłoszeniach numery telefonów i adresy e-mail.

Postępowanie konkursowe w każdym czasie, bez podania przyczyn, może zostać zakończone , bez wyłaniania kandydatów.

Kandydaci zainteresowania udziałem w konkursie proszeni są o przesłanie wymaganych dokumentów na adres : konkurs_audytorium17@radiopoznan.fm do dnia 13 czerwca 2024 roku.

Audytorium 17 Sp. z o.o. z to spółka powołana do życia w 2001 roku na mocy porozumienia zawartego przez 17 Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia, w celu ich reprezentacji na rynku ogólnopolskim oraz ponadregionalnym. Jest przedstawicielem 17-stu Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia w dziedzinie zakupu czasu reklamowego i planowania kampanii reklamowych, ale także 6-ciu wyspecjalizowanych programów lokalnych, tzw. anten miejskich.

Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia, jako grupa radiowa, mają zasięg ogólnopolski, zachowując cały czas swój indywidualny, regionalny charakter. Ponad 100 nadajników naziemnych (FM) stacji regionalnych ulokowane w całej Polsce zapewniają najlepszy radiowy zasięg techniczny. Regionalne Rozgłośnie obejmują swoim zasięgiem, nie tylko region, w którym nadają, lecz również część terytorium województw ościennych, dodatkowo zwiększając zasięgi. Audytorium17 trafia do ponad 36 milionów Polaków. Więcej informacji pod adresem http://a17news.pl/.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych Osobowych

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych na potrzeby powołania Prezesa zarządu Audytorium17 Sp. z o.o. będą Radio Poznań – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu „Radio Poznań” S.A., w likwidacji z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Berwińskiego 5. Oraz Audytorium17 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 59.

Cel i podstawy przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane na zlecenie Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników Spółki Audytorium 17 sp. z o.o wyłącznie w celu ogłoszenia oraz przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Audytorium17 Sp. z o.o.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w procesie przeprowadzenia konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do powołania Prezesa Zarządu Audytorium17 Sp. z o.o. oraz przez czas potrzebny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub w celach dowodowych.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą miały upoważnione osoby, w ramach wykonania swoich obowiązków związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przesłanych na potrzeby ogłoszonego konkursu można kontaktować się drogą elektroniczną:


Zobacz także Wiadomości regionalne

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA