Regulamin konkursu Pingwinowa drużyna Radia Katowice

REGULAMIN KONKURSU „Pingwinowa drużyna Radia Katowice”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Organizatorem konkursu jest Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia „Radio Katowice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-953) przy ul. Ligonia 29 (dalej Spółka lub Radio Katowice lub Organizator).

    2. Konkurs trwa na antenie Radia Katowice od 19.10 od 27.11.2020. 

    3. Uczestnikami konkursu są osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem, a także dzieci i młodzież pod warunkiem uzyskania i dostarczenia do Organizatora pisemnej zgody opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz wypełnianie innych praw i obowiązków przewidzianych w regulaminie. W dalszej części regulaminu osoby, o których mowa w niniejszym punkcie zwane są Uczestnikiem konkursu.

    4. Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

    5. Pracownicy i współpracownicy Spółki, wymienionej w punkcie 1, członkowie rodzin tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w konkursie. 

    6. Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu zapoznał się z niniejszym regulaminem i zasadami konkursu i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 

§ 2

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSÓW

    1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu maskotki pingwina zgodnie z szablonem dostępnym na stronie www.radio.katowice.pl, a także zgodnie z wytycznymi ogłaszanymi na antenie Organizatora. 

    2. Technika wykonania prac konkursowych: dowolna przestrzenna. 

    3. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej nie udostępnianymi w innych miejscach. 

    4. Uczestnik konkursu w każdej edycji może zgłosić tylko jedną pracę.

    5. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do pracy konkursowej. 

    6. Pracę konkursową należy przesłać w formie zdjęcia wykonanego aparatem fotograficznym, w postaci elektronicznej – pliku (najlepiej “jpg”) na adres: antena@radio.katowice.pl 

    7. W mailu ze zdjęciem pracy należy podać: imię i nazwisko Uczestnika konkursu, a w przypadku, gdy Uczestnik jest dzieckiem, także imię i nazwisko opiekuna prawnego, oraz miejscowość zamieszkania i dołączyć uzupełniony formularz zgłoszeniowy dotyczący autora. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (rozpowszechnienie) pracy konkursowej podczas działań Organizatora i nieodpłatną publikację na stronie Organizatora (www.radio.katowice.pl). Kartę zgłoszenia należy czytelnie podpisać.

    8. Konkurs realizowany jest w 6 edycjach, w cyklu od poniedziałku do piątku.

    9. Organizator przyjmuje prace konkursowe w każdej edycji od momentu ogłoszenia na antenie Radia Katowice do czwartku do godziny 18.00 na adres antena@radio.katowice.pl.

    10. Ogłoszenie laureata tygodnia następować będzie w każdy piątek o godzinie 9.15

    11. Organizator uzgodni z laureatem danej edycji sposób dostarczenia lub odbioru zwycięskiej pracy.

    12. Z chwilą ogłoszenia Laureata zwycięska praca przechodzi na własność Organizatora.

    13. Nadesłane prace konkursowe: 

    • muszą być wynikiem osobistej inicjatywy i twórczości lub wiedzy uczestnika; 

    • nie mogą zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem; 

    • nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej. 

    • muszą spełniać wymogi formalne zgodne z regulaminem.

    14. Oceny prac konkursowych dokona Jury konkursu, powołane przez Organizatora. Dokonując oceny Jury weźmie pod uwagę następujące kryteria: nawiązanie do tematu konkursu, estetykę pracy, oryginalność, pomysłowość. 

§ 3

NAGRODY

    1. Nagrodą w każdej edycji konkursu jest 500 złotych brutto, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. Łącznie Organizator przewiduje 6 nagród finansowych. Forma odbioru nagrody: przelew na konto wskazane przez Laureata.

    2. Warunkiem przelania kwoty nagrody jest dostarczenie przez Laureata lub odbiór przez Organizatora zwycięskiej pracy. Jeżeli do dostarczenia lub odbioru zwycięskiej pracy nie dojdzie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia Laureata, nagroda nie zostanie wypłacona, a własność zwycięskiej pracy przechodzi z powrotem na Laureata. 

    3. W przypadkach, o których mowa w §7 ust. 3, Uczestnik konkursu będzie poproszony o podanie imienia, nazwiska, adresu miejsca zamieszkania, adresu mailowego, numeru telefonu, numeru identyfikacji podatkowej tj. numeru PESEL, które posłużą do ewidencji rozliczeń publicznoprawnych ciążących na Organizatorze.

§ 4

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE I OSOBISTE

    1. W przypadku, gdy w wyniku wykonania pracy konkursowej określonej niniejszym regulaminem powstanie dzieło, spełniające kryterium utworu, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (zwanego dalej: Utworem), wówczas przesyłając Utwór, Uczestnik Konkursu potwierdza, że zgłoszony przez niego Utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany; jest wynikiem jego osobistej twórczości i przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych do Utworu oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.

    2. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności ich praw osobistych.

    3. W związku z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność prawną w przypadku pojawienia się jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia ewentualnych szkód z tego tytułu w majątku Organizatora uczestnik zobowiązany będzie do ich pełnego pokrycia.

    4. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę (udziela licencji niewyłącznej na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych i bez wynagrodzenia w zakresie autorskich prawa majątkowych i praw pokrewnych) do wykorzystania utworu na następujących polach eksploatacji: 

    a) utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek z technik, niezależnie od standardu, systemu i formatu,

    b) wprowadzanie do obrotu, najem dzierżawa, użyczenie elektroniczne, udostępnienie na zamówienie egzemplarzy utworów,

    c) wielokrotne nadawanie za pomocą fonii przewodowej albo bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, nadawanie w sieciach kablowych, w Internecie itp.,

    d) retransmisja przewodowa lub bezprzewodowa przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity,

    e) publiczne odtwarzanie,

    f) publiczne wystawianie,

    g) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

    h) wprowadzenie do pamięci komputera i sporządzenie kopii takich zapisów,

    i) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką,

    j) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Radia Katowice, jego programów i audycji, publikacji i innych przejawów jego działalności,a także przedmiotów jego własności,

    k) wykonanie praw zależnych o ile wymaga tego sposób eksploatacji, w szczególności opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian,

    l) udzielanie licencji oraz zgody na sublicencję na polach eksploatacji pkt od a) do k).

    5. W zakresie autorskich praw osobistych Uczestnik upoważnia Radio Katowice do:

    a) podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu, 

    b) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępnienia go anonimowo,

    c) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

§ 5

DANE OSOBOWE

    1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników konkursów wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2019r., poz. 1781 ze zm.), a także zgodnie Polityką prywatności obowiązującymi u Organizatora.

    2. W czasie trwania konkursu, uczestnikowi, który podał swoje dane przysługują takie prawa jak:

    • prawo dostępu do swoich danych osobowych,

    • prawo do sprostowania swoich danych,

    • prawo do usunięcia danych,

    • prawo do ograniczenia przetwarzania,

    • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

    • prawo do przenoszenia swoich danych,

    • żądanie zaprzestania przetwarzania.

Żądanie można wnieść na piśmie na adres siedziby Administratora lub elektronicznie na adres: iod@radio.katowice.pl

    3. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

    4. Dane osobowe są udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 

    5. Podanie przez uczestnika konkursu danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu jak również do ewentualnego rozpatrzenia reklamacji.

§ 6

REKLAMACJE

    1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu 

z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.

    2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora, podany w §1 pkt 1 niniejszego regulaminu. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie 

o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi listownie, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz.847 ze zm). 

    2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radio.katowice.pl

    3. W przypadku wygrania w konkursie nagrody, której wartość przekracza kwotę określoną w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwycięzca zobowiązany jest wpłacić Organizatorowi konkursu, jako płatnikowi, zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% nagrody przed jej wydaniem. W przypadku wygrania nagrody pieniężnej, której wartość jest większa niż określona 

w przywołanym przepisie, wówczas wypłacona nagroda zostanie pomniejszona 

o zryczałtowany 10% podatek dochodowy od osób fizycznych.

    4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.