Informacja dla Komitetów Wyborczych. Audycje wyborcze Radia Katowice.

W związku z wyznaczeniem na dzień  13 października 2019 r. wyborów do Sejmu i Senatu, Radio Katowice SA przedstawia zasady rozpowszechniania bezpłatnych audycji wyborczych na swojej antenie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 754 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem KRRiTV z dnia 12 lipca 2011 ( Dz.U. z 2011r., poz 154, nr 915 z późniejszymi zmianami) komitetom wyborczym przysługuje bezpłatny czas antenowy na rozpowszechnianie audycji wyborczych w rozgłośniach regionalnych. Audycje wyborcze będą rozpowszechniane w blokach audycji wyborczych.

Do podziału jest 360 minut czasu antenowego w wyborach do Senatu i 900 minut w wyborach do Sejmu. Łączny czas to 1260 minut ( 21 godzin). Spółki radiofonii regionalnej rozpowszechniając audycje wyborcze, wykorzystują w całym okresie rozpowszechniania co najmniej 80% czasu przeznaczonego na audycje wyborcze w godzinach 13.00—15.00 i w godzinach 18.00—22.00.  Audycje wyborcze będą nadawana na antenie Radia Katowice od  28 września  do  11  października br. do godz.24.00.

Radio Katowice SA zaplanowało następujące bloki wyborcze. 

28.09.2019

sob.

05:30-06:00

13:10-13:40

18:10-18:40

21:15-21:45

29.09.2019

niedz.

05:30-06:00

14:10-14:40

18:10-18:40

21:15-21:45

30.00.2019

pon.

05:00-05:30

 -


21:15-21:45

01.10.2019

wt.

05:00-05:30

 -


21:15-21:45

02.10.2019

śr.

05:00-05:30

 -

18:10-18:40

21:15-21:45

03.10.2019

czw.

05:00-05:30

 -

18:10-18:40

21:15-21:45

04.10.2019

pt.

05:00-05:30

 -

18:10-18:40

21:15-21:45

05.10.2019

sob.

05:30-06:00

13:10-13:40

18:10-18:40

21:15-21:45

06.10.2019

niedz.

05:30-06:00

14:10-14:40

18:10-18:40

21:15-21:45

07.10.2019

pon.

05:00-05:30

 -


21:15-21:45

08.10.2019

wt.

05:00-05:30

 -


21:15-21:45

09.10.2019

śr.

05:00-05:30

 -

18:10-18:40

21:15-21:45

10.10.2019

czw.

05:00-05:30

 -

18:10-18:40

21:15-21:45

11.10.2019

pt.

05:00-05:30

 -

18:10-18:40

21:15-21:45


Przydział czasu antenowego dokonywany jest na podstawie złożonego przez pełnomocnika komitetu wyborczego wniosku o przydział czasu antenowego, który jest dzielony między uprawnione komitety wyborcze proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych przez nie list kandydatów, na podstawie informacji okręgowej komisji wyborczej. ( par. 43,p.2. Roz. KRRiTV, Dz.U. nr 154).§ 52. Komitety wyborcze, którym przysługuje prawo rozpowszechniania audycji wyborczych równocześnie do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, mogą prowadzić łączną kampanię wyborczą w programach regionalnych. Zasady i sposób łącznego prowadzenia kampanii wyborczej, określają przepisy wydane na podstawie art.284 § 5 ustawy. 

Warunkiem formalnym jest, aby pełnomocnicy zawiadomili pisemnie spółkę radiofonii regionalnej, nie później niż w 22. dniu przed dniem wyborów, to jest do dnia 21 września 2019 o zamiarze łącznego prowadzenia kampanii wyborczej. Z uwagi na przypadający w tym dniu dzień ustawowo wolny od pracy ostateczny, przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, termin na składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków do Radia Katowice S.A. o przydział nieodpłatnego czasu antenowego oraz o zamiarze łącznego prowadzenia kampanii wyborczej upływa w dniu 23 września 2019 r. o godzinie 12.00.

Wnioski należy złożyć w sekretariacie Radia Katowice S.A. 

Wnioski powinny zawierać:

- nazwę komitetu wyborczego uprawnionego do rozpowszechniania audycji wyborczych

- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania pełnomocnika, oraz dane kontaktowe, nr tel, e-mail. 

W przypadku nie złożenia przez pełnomocnika wniosku w wyznaczonym terminie, lub złożenia wniosku niespełniającego wymogów jak powyżej, podział czasu antenowego przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych dokonany zostanie pomiędzy komitety wyborcze, których pełnomocnicy złożyli wnioski.

Publiczne losowanie kolejności emisji audycji wyborczych odbędzie się 25 września 2019 r. o godz. 16 w siedzibie Radia Katowice, w Katowicach przy ul. J. Ligonia 29. Po losowaniu na stronie internetowej Radia Katowice zostanie opublikowany szczegółowy grafik bloków wyborczych z podanymi komitetami wyborczymi.

Komitetom przysługuje możliwość skorzystania bezpłatnie ze studia nagrań w wymiarze trzykrotności przydzielonego czasu antenowego.

Pełnomocnicy mogą dostarczać samodzielnie wykonane audycje (spoty wyborcze) w dni powszednie w godz. 8:00 – 15:00, nie później niż 24 godziny przed dniem ich rozpowszechniania.

Przez ostateczne złożenie audycji rozumie się zadeklarowanie pisemnie na odpowiednim formularzu daty i godziny emisji nagranych spotów wyborczych. Złożenie deklaracji w innej formie nie będzie uważane za zgodę na emisję audycji wyborczych.

Audycje wyborcze będą przyjmowane tylko i wyłącznie od pełnomocników komitetów wyborczych lub osób przez nich pisemnie upoważnionych. Dostarczone audycje muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

Poziom szumów i zniekształceń nieliniowych powinien być niższy niż – 45 dB. Zaleca się dostarczanie audycji dostarczanie audycji na płytach CD, DVD, nośnikach pendrive lub drogą poczty elektronicznej w postaci pliku MP3.

Rejestracja obejmuje nieodpłatne nagranie lub przegranie audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy na stosowany w Radiu Katowice nośnik. Studio radiowe będzie dostępne dla komitetów wyborczych po uprzednim zarezerwowaniu go u pełnomocników Zarządu Radia Katowice: 

Dariusz Schmidt – tel. 506 996 271

Cezary Orzech – tel.  691 981 853

adres e-mail wybory@radio.katowice.pl

Rezerwacji można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00. Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych jest składany przez pełnomocnika nie później niż 24 godziny przed wnioskowaną rejestracją audycji wyborczej. Studio radiowe jest rezerwowane według kolejności zgłoszeń komitetów wyborczych.

Audycje wyborcze nie mogą być dłuższe niż przyznana jednostka emisyjna (spot). W przypadku przekroczenia maksymalnego czasu audycji Radio wzywa komitet wyborczy do jej niezwłocznego skrócenia. Jeżeli komitet wyborczy nie zastosuje się w ciągu 8 godzin do tego wezwania, Radio Katowice SA przerywa emisję audycji w chwili, kiedy upłynął czas audycji przysługujący danemu komitetowi wyborczemu.

Jeżeli materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze nie spełniają norm technicznych podanych do wiadomości pełnomocników,  Radio Katowice S.A. wezwie komitet wyborczy do niezwłocznego usunięcia usterek i dostarczenia poprawionego materiału audycji wyborczych, najpóźniej na 8 godzin przed ustalonym czasem rozpowszechniania audycji pod rygorem niewyemitowania tego materiału.

Poniżej wzór wniosku o przydział nieodpłatnego czasu antenowego .