Przedterminowe wybory prezydenta Gliwic. Informacje dla komitetów wyborczych.

W związku z wyznaczeniem na dzień 05 stycznia 2020 r. przedterminowych wyborów prezydenta Gliwic, Radio Katowice S.A. przedstawia zasady rozpowszechniania bezpłatnych audycji wyborczych na swojej antenie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 754 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem KRRiTV z dnia 12 lipca 2011 ( Dz.U. z 2011r., poz 154, nr 915 z późniejszymi zmianami) komitetom wyborczym przysługuje bezpłatny czas antenowy na rozpowszechnianie audycji wyborczych w rozgłośniach regionalnych. Audycje wyborcze będą rozpowszechniane w blokach audycji wyborczych.

Przydział czasu antenowego dokonywany jest na podstawie złożonego przez pełnomocnika komitetu wyborczego wniosku o przydział czasu antenowego, który jest dzielony równo między uprawnione komitety wyborcze, na podstawie informacji gminnej komisji wyborczej. ( par. 43,p.2. Roz. KRRiTV, Dz.U. nr 154).§ 52. Spółki radiofonii regionalnej rozpowszechniając audycje wyborcze, wykorzystują w całym okresie rozpowszechniania co najmniej 80% czasu przeznaczonego na audycje wyborcze w godzinach 13.00—15.00 i w godzinach 18.00—22.00. Audycje wyborcze będą nadawana na antenie Radia Katowice od 21 grudnia 2019r do 03 stycznia 2020r. do godz.24.00.

Ostateczny, przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, termin na składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków do Radia Katowice S.A. o przydział nieodpłatnego czasu antenowego upływa 16 grudnia 2019 r. do godziny 15.00.

Wnioski należy złożyć w sekretariacie Radia Katowice S.A. 

Wnioski powinny zawierać:

  • nazwę komitetu wyborczego uprawnionego do rozpowszechniania audycji wyborczych
  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania pełnomocnika, oraz dane kontaktowe, nr tel, e-mail. 

W przypadku nie złożenia przez pełnomocnika wniosku w wyznaczonym terminie, lub złożenia wniosku niespełniającego wymogów jak powyżej, podział czasu antenowego przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych dokonany zostanie pomiędzy komitety wyborcze, których pełnomocnicy złożyli wnioski.

17 grudnia br o godz. 11:00 na stronie internetowej Radia Katowice zostanie zamieszczona informacja o podziale czasu antenowego przysługującego komitetom wyborczym.

Publiczne losowanie kolejności emisji audycji wyborczych odbędzie się 17 grudnia 2019 r. o godz. 15:00  w siedzibie Radia Katowice, w Katowicach przy ul. J. Ligonia 29. 

Po losowaniu na stronie internetowej Radia Katowice zostanie opublikowany szczegółowy grafik bloków wyborczych.

Komitetom przysługuje możliwość skorzystania bezpłatnie ze studia nagrań w wymiarze trzykrotności przydzielonego czasu antenowego.

Pełnomocnicy mogą dostarczać samodzielnie wykonane audycje (spoty wyborcze) w dni powszednie w godz. 8:00 – 15:00, nie później niż 24 godziny przed dniem ich rozpowszechniania.

Przez ostateczne złożenie audycji rozumie się zadeklarowanie pisemnie, na odpowiednim formularzu, daty i godziny emisji nagranych spotów wyborczych. Złożenie deklaracji w innej formie nie będzie uważane za zgodę na emisję audycji wyborczych.

Audycje wyborcze będą przyjmowane tylko i wyłącznie od pełnomocników komitetów wyborczych lub osób przez nich pisemnie upoważnionych. Dostarczone audycje muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

Poziom szumów i zniekształceń nieliniowych powinien być niższy niż – 45 dB. Zaleca się dostarczanie audycji dostarczanie audycji na płytach CD, DVD, nośnikach pendrive lub drogą poczty elektronicznej w postaci pliku MP3.

Rejestracja obejmuje nieodpłatne nagranie lub przegranie audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy na stosowany w Radiu Katowice nośnik. Studio radiowe będzie dostępne dla komitetów wyborczych po uprzednim zarezerwowaniu go u pełnomocnika Zarządu Radia Katowice, Cezarego Orzecha tel. 32 2005 569, tel. 600 28 17 98, tel.691 981 853, e-mail: c_orzech@radio.katowice.pl

Rezerwacji można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00. Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych jest składany przez pełnomocnika nie później niż 24 godziny przed wnioskowaną rejestracją audycji wyborczej. Studio radiowe jest rezerwowane według kolejności zgłoszeń komitetów wyborczych.

Audycje wyborcze nie mogą być dłuższe niż przyznana jednostka emisyjna (spot). W przypadku przekroczenia maksymalnego czasu audycji Radio wzywa komitet wyborczy do jej niezwłocznego skrócenia. Jeżeli komitet wyborczy nie zastosuje się w ciągu 8 godzin do tego wezwania, Radio Katowice SA przerywa emisję audycji w chwili, kiedy upłynął czas audycji przysługujący danemu komitetowi wyborczemu.

Jeżeli materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze nie spełniają norm technicznych podanych do wiadomości pełnomocników,  Radio Katowice S.A. wezwie komitet wyborczy do niezwłocznego usunięcia usterek i dostarczenia poprawionego materiału audycji wyborczych, najpóźniej na 8 godzin przed ustalonym czasem rozpowszechniania audycji pod rygorem niewyemitowania tego materiału.


Wzór wniosku o przydział nieodpłatnego czasu antenowego
 
 

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
 Radio Katowice SA
 ul. Ligonia 29, 40-953 Katowice
 
 WNIOSEK
 o przydział nieodpłatnego czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji wyborczych, w wyborach prezydenta miasta Gliwice, ogłoszonych na dzień 05 stycznia 2020r.
 
 Ja, (x)………………………………………………………………………………….,

działając w imieniu ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. wnoszę o przydział nieodpłatnego czasu antenowego na rozpowszechnianie na antenie Radia Katowice S.A. audycji wyborczych przed ogłoszonymi na dzień 05 stycznia 2020 r. wyborami prezydenta Gliwic . 


 ……………………………………………
 Pełnomocnik komitetu wyborczego
 

Załączniki:
 Dokument powołania pełnomocnika wyborczego
 Upoważnienie dla osoby upoważnionej przez pełnomocnika wyborczego


(x) Imię i nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego lub osoby pisemnie upoważnionej przez pełnomocnika wyborczego oraz dane kontaktowe, nr tel., e-mail. Nazwa komitetu wyborczego .