Ekspert radzi: Renta rodzinna dla ucznia i studenta

Kiedy uczeń czy student może uzyskać rentę rodzinną? Do kiedy ona mu przysługuje? Dlaczego wrzesień jest ważny dla tych którzy ją pobierają? Odpowiadają Anna Zawadzka i Aneta Staroń z sosnowieckiego oddziału ZUS.

Jakie warunki musi spełniać osoba, po której dziecko może uzyskać rentę rodzinną?

Taka osoba musi przynajmniej przepracować w swoim życiu co najmniej 5 lat i odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne, w ostatnim dziesięcioleciu przed dniem zgonu. Wtedy spełnia warunki do ustalenia renty z tytułu niezdolności do pracy, a co za tym idzie, w przypadku zgonu takiej osoby, członkowie rodziny nabywają prawo do renty rodzinnej.

Do 16. roku życia taka renta po zmarłym rodzicu przysługuje każdemu dziecku obligatoryjnie. Nie trzeba przedstawiać żadnych zaświadczeń szkolnych. W chwili ukończenia 16. roku życia, w miesiącu kiedy kończy ten wiek, przysługuje mu wypłata renty rodzinnej lecz aby ona była kontynuowana musi dostarczyć zaświadczenie, że uczęszcza do szkoły. Renta rodzinna może być wypłacana aż do 25. roku życia, pod warunkiem, że nauka jest kontynuowana.

Dlaczego wrzesień jest newralgicznym miesiącem w przypadku uczniów którzy pobierają renty rodzinne?

Ponieważ renta rodzinna terminowana jest na rok szkolny czy też rok akademicki, dlatego ten wrzesień jest taką ważną datą dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Rok szkolny zaczyna się od września i taka renta jest terminowana na cały rok szkolny wraz z wakacjami. W przypadku studentów rok akademicki zaczyna się w październiku więc rentę rodzinną wypłacamy od października do końca wakacji, w jeśli ta nauka jest kontynuowana. We wrześniu uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych są zobowiązani do dostarczenia aktualnych zaświadczeń szkolnych, które będą potwierdzały, że kontynuują naukę i we wrześniu nadal posiadają status ucznia,/słuchacza, co umożliwi im wypłatę świadczenia na dalszy okres.

Czy zaświadczenie wydawane jest na jeden rok szkolny czy na cały okres nauki?

Zaświadczenie oprócz danych osobowych ucznia powinno zawierać informację, że osoba jest uczniem/studentem pierwszego roku szkolnego czy akademickiego i jaki jest planowany termin ukończenia tej szkoły. Jeżeli chodzi o takie zaświadczenia wystawione na cały okres trwania nauki w szkole średniej lub wyższej na osobach uczących się ciąży obowiązek zawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o każdej zmianie związanej z przerwaniem tej nauki. Uczeń/ student ma obowiązek poinformowania ZUS, że przestał się uczyć. Ten obowiązek ciąży na uczniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien być poinformowany o każdej takiej zmianie mającej wpływ na wypłatę świadczenia i z chwilą przerwania nauki, za dany miesiąc w którym przerwa naukę, jeszcze renta rodzinna przysługuje, natomiast od następnego miesiąca już nie. Jeżeli w tej przerwie nie zostanie podjęta nauka, na przykład w związku ze zmianą kierunku nauczania, i nie zostanie przedstawione zaświadczenie o tym, że osoba uprawniona do renty kontynuuje naukę, wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustali nadpłatę świadczenia za ten okres kiedy nie była kontynuowana nauka a renta została wypłacona.

Co oznacza określenie kontynuowanie nauki? Jest na przykład cała masa kursów zawodowych. 

To znaczy, że osoba posiada status ucznia/słuchacza/studenta, szkoły, uczelni (nie musi to być instytucja państwowa), mogą to być również placówki prywatne, pod warunkiem, że są wpisane do odpowiedniego rejestru. Jeśli jest słuchaczem czy uczestnikiem kursu i szkoła na odpowiednim zaświadczeniu potwierdzi ten fakt, jak najbardziej również taka forma zdobywania wiedzy upoważnia do kontynuacji pobierania świadczenia jakim jest renta rodzinna.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych cały czas ma również możliwość skontrolowania tej sytuacji.

Tak, dzieje się to w okolicach września, kiedy wysyłamy do ubezpieczonych którzy pobierali świadczenia, prośbę o dostarczenie aktualnego zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki. Jeżeli w tym zaświadczeniu spotkamy się z informacją, że została zmieniona szkoła, to wtedy uczeń jest zobowiązany do dostarczenia nam zaświadczenia kiedy ukończył poprzednią szkołę i kiedy rozpoczął naukę w nowej.

Na podstawie rozmowy Józefa Wyciska
Każdemu damy radę to program, w którym specjaliści z różnych dziedzin podpowiadają, jak rozwiązywać problemy związane z przepisami, pracą, domem i rodziną.

Jakie mamy prawa i jakie obowiązki? Jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo najbliższych? Jak rozsądnie wydawać pieniądze i nie dać się oszukać? Jak dbać o samochód, ogródek i domowe zwierzęta?

Proste i przystępne odpowiedzi na te i inne pytania w Polskim Radiu Katowice.

Można także do nas pisać: damyrade@radio.katowice.pl.

Każdemu damy radę - magazyn poradniczy